Merenje i određivanje površine

 

Merenje površine pravilnih figura svodi se na merenje dimenzija (dužina, širina, visina) i primenu odgovarajuće formule. Površina se obeležava velikim latiničkim slovom S. Osnovna jedinica za merenje površine jeste kvadratni metar [m2].

Veće jedinice su:
• ar – 1 ar = 100 m2 (1 m2 = 0,01 ar)
• hektar – 1 ha = 10 000 m2 (1 m2 = 0,0001 ha)
• kvadratni kilometar – 1 km2 = 1 000 000 m2 (1 m2 = 0,000001 km2)

Manje jedinice su:
• kvadratni decimetar – 1 dm2 = 0,01 m2 (1 m2 = 100 dm2)
• kvadratni centimetar – 1 cm2 = 0,0001 m2 (1 m2 = 10 000 cm2)
• kvadratni milimetar – 1 mm2 = 0,000001 m2 (1 m2 = 1 000 000 mm2)

Pretvaranje veće jedinice u manju vrši se množenjem brojem 100, dok se pretvaranje manje jedinice u veću vrši deljenjem brojem 100.

miop slika1

 

Primeri geometrijskih figura

1) Krug

miop slika2

2) Trougao

miop slika3

3) Kvadrat

miop slika4

4) Pravougaonik

miop slika5