Slaganje sila


U mnogim slučajevima na jedno telo istovremeno deluje više sila. Sile koje deluju u istom pravcu nazivaju se kolinearne sile. Kada na jedno telo istovremeno deluje više sila, delovanje svih tih sila može se zameniti delovanjem samo jedne sile koja se naziva rezultanta. Sile koje ona zamenjuje nazivaju se komponente. Postupak određivanja rezultante posmatranih sila naziva se slaganje sila.

Na slici ispod prikazane su dve sile koje deluju u istom pravcu i istom smeru.


slaganje sila slika1


Ako je F1 = 2 N i F2 = 3 N, tada je rezultanta:

R = F1 + F2 = 2 + 3 = 5 N

Rezultanta ima isti pravac i isti smer kao i njene komponente. Njena brojna vrednost (jačina) jednaka je zbiru brojnih vrednosti komponenti.

Na slici ispod prikazane su dve sile koje deluju u istom pravcu a u suprotnim smerovima.


slaganje sila slika2


Ako je F1 = 2 N i F2 = 3 N, tada je rezultanta:

R = F2F1 = 3 − 2 = 1 N

Rezultanta ima isti smer kao i jača komponenta. Njena brojna vrednost (jačina) jednaka je razlici brojnih vrednosti komponenti.

Ako komponente imaju istu brojnu vrednost i isti pravac, a suprotne smerove, njihova rezultanta jednaka je nuli.