Radio-talasi


Radio-talasi se nalaze na početku elektromagnetnog spektra, ispred oblasti mikrotalasa. Prostiru se u oblasti talasnih dužina od nekoliko kilometara do 0,3 m, što odgovara frekvenciji manjoj od 109 Hz. Po svojoj prirodi slični su vidljivoj svetlosti, a osnovna razlika je u njihovoj talasnoj dužini – radio-talasi su mnogo duži od talasa vidljive svetlosti. Dobijaju se pomoću generatora naizmenične struje, a nastaju u anteni kad visokofrekventna struja izazove naizmeničnu promenu električnog i magnetnog polja u njenoj okolini, što predstavlja zračenje. Što je antena veća, to je talasna dužina duža, odnosno frekvencija zračenja niža i obrnuto.

Radio-talasi, od onih sa veoma niskom frekvencijom do onih sa ultravisokom frekvencijom, koriste se u komunikacionim satelitima, mobilnoj telefoniji, radarskoj tehnologiji, navigaciji, kao i u astronomiji. Oni su prenosioci telefonskih, televizijskih i radio signala, a koriste se i za komunikaciju sa podmornicama i avionima.