adresant ili adresat


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Adresant je onaj koji nešto upućuje (pošiljalac pisma, paketa i sl.).
Adresat je onaj kome se upućuje (primalac pisma, paketa i sl.).