adresant ili adresat


Piše se i jedno i drugo.

Adresant je onaj koji nešto upućuje (pošiljalac pisma, paketa i sl.).
Adresat je onaj kome se upućuje (primalac pisma, paketa i sl.).