akcenat ili akcent


Pravilno je oboje, ali je bolje upotrebljavati imenicu akcenat.

Neke imenice stranog (uglavnom latinskog) porekla sa završetkom na -nt i -kt mogu imati nepostojano a u nominativu jednine, ali neobavezno. Međutim, nesumnjivu prevagu imaju akcenat, dijalekat, fakat nad sporadičnim oblicima akcent, dijalekt, fakt.