bismo ili bi smo


Piše se bismo.

Bismo je aoristni oblik 1. lica množine od pomoćnog glagola biti. Gradi se od infinitivne (aoristne) osnove (bi-) dodavanjem nastavka -smo. Prema tome, piše se sastavljeno (kao npr. kupismo (od kupiti), videsmo (od videti)).