bliži ili bliskiji


Piše se bliži.

Od prideva blizak komparativ je bliži. Gradi se tako što se odbacuje završetak -ak i dodaje nastavak -ji, koji izaziva jotovanje prethodnog suglasnika.