crnji ili crniji

 

Piše se crnji.

Komparativ prideva crn je crnji, a superlativ najcrnji.