eksperimenat ili eksperiment


Pravilno je oboje, s tim što je običniji oblik eksperiment.

Neke imenice stranog (uglavnom latinskog) porekla sa završetkom na -nt i -kt mogu imati nepostojano a u nominativu jednine, ali neobavezno. Međutim, u savremenom srpskom standardu jedino su obični oblici eksperiment, afekt, aspekt, ekvivalent, insekt, kompliment, kontinent, prospekt itd.