gorči ili gorčiji


Piše se gorči.

Od prideva gorak komparativ je gorči. Gradi se tako što se na gramatičku osnovu gork- dodaje nastavak -ji, koji izaziva jotovanje prethodnog suglasnika.