gori ili lošiji


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Gori je komparativ od prideva zao. Superlativ najgori.
Lošiji je komparativ od prideva loš. Superlativ najlošiji.
Oblici gori, najgori danas se upotrebljavaju kao komparativ i superlativ i od prideva loš i od prideva rđav (pored rđaviji, najrđaviji).