iskorišćen ili iskorišten

 

Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji izraz iskorišćen.

Od glagola sa infinitivom na -stiti neki imaju trpni pridev na -šćen (npr. častitičašćen, čistitičišćen, učvrstitiučvršćen, ugostitiugošćen), drugi na -šten (npr. krstitikršten, obavestitiobavešten, pustitipušten, smestitismešten); treći mogu imati oba oblika, s tim što je običniji onaj na -šćen, kao u iskoristitiiskorišćen, umastitiumašćen, upropastitiupropašćen, uprostitiuprošćen, zamastitizamašćen, zaprepastitizaprepašćen, ali su jednako ispravni i oblici iskorišten, umašten, upropašten, uprošten, zamašten, zaprepašten.