korišćen ili korišten


Pravilno je oboje, s tim što je običniji oblik korišćen.

Od glagola sa infinitivom na -stiti neki imaju trpni pridev na -šćen (npr. častiti – čašćen, čistiti – čišćen, učvrstiti – učvršćen, ugostiti – ugošćen), drugi na -šten (npr. krstiti – kršten, obavestiti – obavešten, pustiti – pušten, smestiti – smešten); treći mogu imati oba oblika, s tim što je običniji onaj na -šćen, kao u koristiti – korišćen, ovlastiti – ovlašćen, umastiti – umašćen, upropastiti – upropašćen, uprostiti – uprošćen, zamastiti – zamašćen, ali su jednako ispravni i oblici korišten, ovlašten, umašten, upropašten, uprošten, zamašten.