magacin ili magazin


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

I magacin i magazin upotrebljavaju se u značenju skladište, s tim što je prvi oblik običniji.
U značenju ilustrovani list upotrebljava se samo imenica magazin (ali je nepotrebno pored izraza časopis, revija, žurnal).