mućki ili mućci

 

Piše se mućki.

U dativu i lokativu jednine od imenice mućka ne vrši se sibilarizacija jer se k nalazi u suglasničkoj grupi ćk.

Genitiv množine takođe glasi mućki.