mućki ili mućci

 

Piše se mućki.

U dativu i lokativu od imenice mućka ne vrši se sibilarizacija jer se k nalazi u suglasničkoj grupi ćk.