njišući ili njihajući

 

Piše se njišući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola njihati glasi njišući. Gradi se od 3. lica množine prezenta njišu i nastavka -ći.