njišući ili njihajući


Piše se njišući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola njihati glasi njišući. Gradi se od punog oblika 3. lica množine prezenta (njišu) dodavanjem gramatičkog nastavka -ći.