njuščica ili njuškica


Piše se i jedno i drugo.

Njuščica je deminutiv od imenice njuška.
Njuškica je hipokoristik od imenice njuška.
Promena k u č ispred sufiksa -ica vrši se u deminutivima, dok u hipokoristicima po pravilu izostaje.