njuščica ili njuškica

 

Piše se i jedno i drugo.

Njuščica je deminutiv od imenice njuška.

Njuškica je hipokoristik od imenice njuška.

Promena k u č ispred sufiksa -ica vrši se u deminutivima, dok u hipokoristicima po pravilu izostaje.