nogica ili nožica


Piše se i jedno i drugo.

Nogica je hipokoristik od imenice noga.
Nožica je deminutiv od imenice noga.
Promena g u ž ispred sufiksa -ica vrši se u deminutivima, dok u hipokoristicima po pravilu izostaje.