nogica ili nožica

 

Piše se i jedno i drugo.

Nogica je hipokoristik od imenice noga.

Nožica je deminutiv od imenice noga.

Promena g u ž ispred sufiksa -ica vrši se u deminutivima, dok u hipokoristicima po pravilu izostaje.