podstanar ili potstanar

 

Piše se podstanar.

Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s (ili bezvučnog š), dolazi do odstupanja od jednačenja suglasnika po zvučnosti.