preći ću ili prećiću


Piše se preći ću.

Glagoli koji se u infinitivu završavaju na -ći u futuru I uvek se pišu odvojeno od pomoćnog glagola hteti. Tada se futur I ponaša kao složen glagolski oblik: preći ću, preći ćeš, preći će, preći ćemo, preći ćete, preći će.