predskazanje ili pretskazanje

 

Piše se predskazanje.

Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s (ili bezvučnog š), dolazi do odstupanja od jednačenja suglasnika po zvučnosti.