predsoblje ili pretsoblje


Piše se predsoblje.

Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s (ili š), dolazi do odstupanja od jednačenja suglasnika po zvučnosti.