prelećući ili preletajući


Piše se prelećući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola preletati glasi prelećući. Gradi se od punog oblika 3. lica množine prezenta (preleću) dodavanjem gramatičkog nastavka -ći.