reći ću ili rećiću


Piše se reći ću.

Glagoli koji se u infinitivu završavaju na -ći u futuru I uvek se pišu odvojeno od pomoćnog glagola hteti. Tada se futur I ponaša kao složen glagolski oblik: reći ću, reći ćeš, reći će, reći ćemo, reći ćete, reći će.