ređi ili retkiji


Piše se ređi.

Od prideva redak komparativ je ređi. Gradi se tako što se odbacuje završetak -ak i dodaje nastavak -ji, koji izaziva jotovanje prethodnog suglasnika.