savestan ili savesan

 

Piše se savestan.

Međutim, savesna (a ne savestna), savesno (a ne savestno), savesni (a ne savestni), jer se glas t gubi iz suglasničke grupe stn (gubljenje suglasnika) u ženskom i srednjem rodu jednine, kao i u sva tri lica množine.

Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), vrši se uprošćavanje suglasničke grupe radi lakšeg izgovora reči.