savij ili savi

 

Piše se savij.

Imperativ od glagola saviti glasi savij-savijmo-savijte. Glagoli koji u prvom licu jednine prezenta imaju završetak -ijem (savijem) imaju glas j u svim licima zapovednog načina.