savij ili savi


Piše se savij.

Imperativ od glagola saviti (prvo lice jednine prezenta: savijem) glasi savij, savijmo, savijte. Svi glagoli čije se prvo lice prezenta završava na -ijem imaju glas j u sva tri oblika zapovednog načina.