slađi ili slatkiji

 

Piše se slađi.

Komparativ prideva sladak je slađi, a superlativ najslađi.