slađi ili slatkiji


Piše se slađi.

Od prideva sladak komparativ je slađi. Gradi se tako što se odbacuje završetak -ak i dodaje nastavak -ji, koji izaziva jotovanje prethodnog suglasnika.