stvaralac ili stvaraoc


Piše se stvaralac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (čitalac, davalac, vršilac itd.). Stvaralac je imenica nastala od glagola stvarati.
Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – stvaralac; stvaraoci
• gen. – stvaraoca; stvaralaca
• dat.-lok. – stvaraocu; stvaraocima
• ak. – stvaraoca; stvaraoce
• vok. – stvaraoče; stvaraoci
• instr. – stvaraocem; stvaraocima