stvaralac ili stvaraoc

 

Piše se stvaralac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (a ne -oc) na glagolsku osnovu. Stvaralac je imenica nastala od glagola stvarati.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

U jednini:

– nom. – stvaralac,

– gen. – stvaraoca,

– dat. – stvaraocu,

– aku. – stvaraoca,

– vok. – stvaraoče,

– ins. – stvaraocem,

– lok. – stvaraocu.

U množini:

– nom. – stvaraoci,

– gen. – stvaralaca,

– dat. – stvaraocima,

– aku. – stvaraoce,

– vok. – stvaraoci,

– ins. – stvaraocima,

– lok. – stvaraocima.