stvaralac ili stvaraoc

 

Piše se stvaralac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (čitalac, davalac, vršilac itd.). Stvaralac je imenica nastala od glagola stvarati.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

Promena po padežima (jednina; množina):

• nom. – stvaralac; stvaraoci

• gen. – stvaraoca; stvaralaca

• dat. – stvaraocu; stvaraocima

• aku. – stvaraoca; stvaraoce

• vok. – stvaraoče; stvaraoci

• ins. – stvaraocem; stvaraocima

• lok. – stvaraocu; stvaraocima