viši ili višlji


Piše se viši.

Od prideva visok komparativ je viši. Gradi se tako što se odbacuje završetak -ok i dodaje nastavak -ji, koji izaziva jotovanje prethodnog suglasnika.