viši ili višlji

 

Piše se viši.

Komparativ prideva visok je viši, a superlativ najviši.