Augmentativ i deminutiv


Prilikom građenja novih reči dodavanjem sufiksa na osnovni oblik ili koren reči, imenice mogu dobiti uvećano ili umanjeno značenje u odnosu na osnovnu reč, npr.: nos, nosina, nosić.

Augmentativ je izvedena reč koja označava što veće u odnosu na normalnu (osrednju) veličinu. Naziv potiče od latinske reči augmentativum, što znači „uvećanica”. Augmentativi mogu biti pozitivnog vida (npr. glumčina), ali i negativnog vida (npr. kosurda) i tada su svojim oblikom identični pejorativima.

Augmentativni (i pejorativni) sufiksi su:
-ina, npr.: komadina, somina, vojničina
-čina, npr.: kafančina, lažovčina, sinčina
-etina, npr.: babetina, kravetina, ribetina
-ura, npr.: devojčura, kožura, seljančura
-urda (dugo u), npr.: glavurda, nožurda, ručurda
Postoji još nekoliko augmentativno-pejorativnih sufiksa koji se upotrebljavaju samo za po jednu ili dve imenice, npr.: bara – baruština, kuća – kućerina, trava – travuljina.

Augmentativi su funkcionalno suprotni deminutivima.

Deminutiv je izvedena reč koja označava što manje u odnosu na normalnu (osrednju) veličinu. Naziv potiče od latinske reči deminutivum, što znači „umanjenica”. Deminutivi mogu biti pozitivnog vida (npr. sestrica), ali i negativnog vida (npr. šoferčić). Svojim oblikom mogu biti isti ili slični hipokoristicima.

Deminutivni (i hipokoristični) sufiksi su:
-ić, npr.: brodić, crvić, papirić
-čić, npr.: ekserčić, sinčić, trbuščić
-ica, npr.: bubica, šumica, ženica
-čica, npr.: cevčica, grančica, stvarčica
-(a)c, npr.: bratac, krevetac
-(a)k, npr.: cvetak, đavolak
-ce, npr.: drvce, ostrvce, zvonce
-ence, npr.: burence, detence, pilence
-če, npr.: devojče, momče, prozorče

Deminutivi su funkcionalno suprotni augmentativima.