Pejorativ


Reči kojima se kazuje neko pogrdno značenje nazivaju se pejorativi (ili pogrdnice). Tim rečima, koje sadrže negativan emotivni naboj, izvrgavaju se podsmehu, ismejavanju ili sarkazmu intelektualne, fizičke, moralne i druge karakteristike. Obično su to reči u prenesenom, ironičnom smislu. Tako pejorativi mogu biti i reči koje su u svom izvornom značenju potpuno neutralne (kokoška, konj, magarac), čak i suprotne (genijalac, mudrac, svetac).

Pogrdne reči mogu nastati i posebnim tvorbama: mogu biti uvećanice (augmentativi), ali i umanjenice (deminutivi). Svi augmentativi i deminutivi negativnog vida istovremeno su i pejorativi, npr.: glavurda, nosina, ručerda, fudbalerčić, junačić, novinarčić.

Naziv „pejorativ” potiče iz latinskog jezika, prema participu peiorativus od glagola peiorare (pogoršati), a kojem je u osnovi pridev peior (gori).

Primeri
• babetina
• direktorčić
• filmčić
• kosurina
• piskarati
• selendra
• šoferčić
• ženturača