Imeničke zamenice


Imeničke zamenice su samostalne reči koje u rečenici zamenjuju imenice, a vrše službu subjekta ili objekta. Dele se na:
1. lične,
2. nelične.

Lične zamenice imaju rod (muški, ženski i srednji) i broj (jednina i množina). To su:
1) jednina:
1. ja
2. ti
3. on, ona, ono
2) množina:
1. mi
2. vi
3. oni, one, ona

Kao i imenice, lične zamenice se menjaju po padežima. Vokativ postoji samo u drugom licu jednine i množine i jednak je nominativu (ti odnosno vi). U genitivu, dativu i akuzativu oba broja lične zamenice sva tri lica imaju dvojake oblike: naglašene (duže) i nenaglašene (kraće).

Promena ličnih zamenica po padežima:
1. ja:
• nom. – ja
• gen. – mene; me
• dat. – meni; mi
• ak. – mene; me
• vok. – /
• instr. – mnom(e)
• lok. – meni

2. ti:
• nom. – ti
• gen. – tebe; te
• dat. – tebi; ti
• ak. – tebe; te
• vok. – ti
• instr. – tobom
• lok. – tebi

3. on, ono:
• nom. – on/ono
• gen. – njega; ga
• dat. – njemu; mu
• ak. – njega; ga
• vok. – /
• instr. – njim(e)
• lok. – njemu

4. ona:
• nom. – ona
• gen. – nje; je
• dat. – njoj; joj
• ak. – nju; je, ju
• vok. – /
• instr. – njom(e)
• lok. – njoj

5. mi:
• nom. – mi
• gen. – nâs; nas
• dat. – nama; nam
• ak. – nâs; nas
• vok. – /
• instr. – nama
• lok. – nama

6. vi:
• nom. – vi
• gen. – vâs; vas
• dat. – vama; vam
• ak. – vâs; vas
• vok. – vi
• instr. – vama
• lok. – vama

7. oni, one, ona – u trećem licu množine, rod se razlikuje samo u nominativu:
• nom. – oni/one/ona
• gen. – njih; ih
• dat. – njima; im
• ak. – njih; ih
• vok. – /
• instr. – njima
• lok. – njima

Lična povratna zamenica sebe ista je za svih šest lica i za sva tri roda, a menja se samo po padežima. Budući da se uvek odnosi na subjekat rečenice u kojoj se nalazi, ona sama nema oblik za subjekat, tj. nema nominativ. Nenaglašeni oblik postoji samo u akuzativu (se), a upotrebljava se za građenje povratnih i bezličnih glagola.

Promena lične povratne zamenice sebe po padežima:
• nom. – /
• gen. – sebe
• dat. – sebi
• ak. – sebe; se
• vok. – /
• instr. – sobom
• lok. – sebi

Nelične zamenice ne razlikuju lica i imaju samo jedan oblik koji se primenjuje za sva tri roda i oba broja. Dele se na:
1. upitno-odnosne: ko, šta;
2. neodređene: neko, nešto;
3. opšte: svako, svašta;
4. odrične: niko, ništa.