Atribut


Atribut je zavisni član sintagme kojim se kazuje osobina, pripadnost, količina ili što drugo imenice uz koju se nalazi. U službi atributa najčešće su pridevi, a pored njih to mogu biti i brojevi (treća fioka), pridevske zamenice (njihova pesma) i imenice (grana višnje).

Postoje tri vrste atributa:
1. kongruentni – slaže se sa imenicom uz koju stoji u rodu, broju i padežu, npr.:
beli vuneni džemper
čokoladne torte
nova piščeva knjiga
staklene činije
svilena haljina

2. padežni – nalazi se u nekom drugom padežu u odnosu na imenicu koju određuje i obično stoji posle nje; često može biti u nekoj predloško-padežnoj konstrukciji (sa nekim predlogom), npr.:
• devojka plave kose
• pesma o ljubavi
• raspust na selu
• sladoled od čokolade
• stan mojih roditelja

3. imenički (atributiv) – predstavlja imenicu koja bliže određuje imenicu, npr.:
bioskop Kozara
grad Aranđelovac
karatista Filip
reka Drina
tetka Jelena