Priloške odredbe


Priloške odredbe su glagolske dopune koje bliže određuju glagol uz koji stoje. U službi priloških odredaba najčešće su prilozi i imenice u nekom padežu sa predlozima ili bez njih.

Priloške odredbe se dele na sledeće grupe:
1. priloška odredba za vreme (dobija se na pitanje KADA?), npr.:
• Doći će za mesec dana.
Tokom praznika putuje u Beč.
• Videli smo se prošle nedelje.

2. priloška odredba za mesto (dobija se na pitanje GDE?), npr.:
• Filip igra fudbal iza zgrade.
• Jelena je bila u pozorištu.
• Televizor se nalazi na komodi.

3. priloška odredba za pravac kretanja (dobija se na pitanje KUDA?), npr.:
• Brzo su koračali ka kući.
• Krenula je ka kuhinji.
• Putujemo prema Kragujevcu.

4. priloška odredba za način (dobija se na pitanje KAKO?), npr.:
• Obavili su to vrlo lako.
• Šetali su sporim koracima.
• Završila je veoma brzo.

5. priloška odredba za meru i količinu (dobija se na pitanje KOLIKO?), npr.:
• Džak brašna je težak deset kilograma.
• Juče je radila deset sati.
Nedeljama se nismo videli.

6. priloška odredba za uzrok (dobija se na pitanje ZAŠTO? ili ZBOG ČEGA?), npr.:
• Posvađali su se zbog para.
• Razbila je tanjir zbog nepažnje.
• Uradila je to iz ljubavi.

7. priloška odredba za cilj i nameru (dobija se na pitanje SA KOJIM CILJEM? i SA KOJOM NAMEROM?), npr.:
• Došli su radi druženja.
• Idem u prodavnicu po mleko.
• Preselila se u drugi grad radi boljeg posla.