Slovenska antiteza

 

Slovenska antiteza je stilska figura koja se sastoji od tri dela: slikovitih pitanja, negativnih odgovora i tačnog odgovora (teze i antiteze). Takav izražajni postupak u stvari je složeno i obimno poređenje. Upotrebljava se na početku epske pesme kako bi se privukla pažnja na glavni događaj ili na glavnog junaka. Slovenska antiteza postoji i u narodnim lirskim i lirsko-epskim pesmama. Taj izražajni postupak često je upotrebljavan u poeziji slovenskih naroda, pa je otuda ta stilska figura dobila naziv slovenska antiteza.

 

Primeri:

1. Iz narodne epske pesme Mali Radojica:

„Mili bože, čuda golemoga!

Jali grmi, jal’ se zemlja trese?

Ja se bije more o mramorje?

Ja se biju na Popina vile?

Niti grmi, nit’ se zemlja trese,

Ni se bije more o mramorje,

Ni se biju na Popina vile;

Već pucaju na Zadru topovi,

Šenluk čini aga Bećir-aga,

Uvatio Malog Radojicu,

Pa ga meće na dno u tavnicu.”

2. Iz narodne lirsko-epske pesme Hasanaginica:

„Šta se b’jeli u gori zelenoj?

Al’ je snijeg, al’ su labudovi?

Da je snijeg, već bi okopnio,

Labudovi već bi poletjeli.

Nit’ je snijeg, nit’ su labudovi,

Nego šator age Hasan-age.”