atmosfera – značenje


atmosfera (grčki atmós ’para, dah’ i sphaîra ’lopta, kugla’):
1) gasoviti omotač koji obavija Zemlju i neka druga nebeska tela;
2) u fizici: jedinica za merenje pritiska (fizička atmosfera, tehnička atmosfera);
3) figurativno: okolnosti, prilike; situacija; raspoloženje, duh shvatanja.