bukvalan – značenje


bukvalan, -lna, -lno (ruski буквальный):
1) koji potpuno (od reči do reči) odgovara originalu, doslovan (npr. bukvalan prevod);
2) suviše doslovan; uzak, ograničen.