dendrologija – značenje


dendrologija (grčki déndron ’stablo’ i -logía ’znanje, nauka’) – deo botanike, nauka koja se bavi proučavanjem drveća i grmlja, njihovih morfoloških i bioloških osobina.