dijalektika – značenje

 

dijalektika (grčki dialektikē (téchnē)):

1) veština raspravljanja, izlaganja, dokazivanja svojih tvrdnji;

2) u filozofiji: proces kojim se dve suprotnosti (teza i antiteza) paralelno razvijaju stvarajući novu celinu (sintezu).

 

dijalektičar:

1) sledbenik dijalektičkih učenja u filozofiji;

2) onaj koji je vešt u raspravljanju i iznošenju dokaza.