diskrepantan – značenje


diskrepantan, -tna, -tno (latinski discrepans) – koji odstupa, koji odudara od nekoga ili nečega, neskladan; nesaglasan, različit, protivrečan.