doktrinaran – značenje


doktrinaran, -rna, -rno (novolatinski doctrinarius):
1) koji se kruto drži neke doktrine, koji ostaje pri stečenim shvatanjima, jednostran;
2) koji se zasniva na doktrini, teorijski, koji je u duhu doktrine, svojstven doktrini.