elaborat – značenje


elaborat (latinski elaboratum) – detaljna pismena razrada nekog predmeta, projekta, pitanja, ideje i sl., studija.