elaborat – značenje

 

elaborat (latinski elaboratum) – detaljna pismena razrada nekog predmeta, projekta, pitanja, ideje; studija.

 

elaboracija (latinski elaboratio) – iscrpnija obrada, razrađivanje, razrada neke zamisli, teme.

 

elaborirati (latinski elaborare):
1) do tančina izraditi, izrađivati, razraditi, razrađivati;
2) detaljno objasniti, razjasniti.