elaborat – značenje

 

elaborat (latinski elaboratum) – detaljna pismena razrada nekog predmeta, projekta, ideje.