enterologija – značenje


enterologija (grčki énteron ’crevo; utroba’ i -logía ’znanje, nauka’) – grana medicine koja proučava strukturu, funkciju i bolesti creva.