evropeizam – značenje


evropeizam (grčki Eurōpaîos, -izam):
1) ono što je svojstveno za evropsku (pretežno zapadnoevropsku) civilizaciju, kulturu, evropski duh, karakter;
2) težnja ka kulturnom i privrednom ujedinjenju evropskih zemalja;
3) u lingvistici: reč ili izraz koji se javlja u većini evropskih jezika.