globalan – značenje


globalan, -lna, -lno (francuski global):
1) koji se odnosi na čitavu teritoriju Zemlje, svetski, planetaran;
2) ukupno, celovito uzet, celokupan, ukupan, potpun, sveobuhvatan;
3) približan, uopšten.