granit – značenje


granit (nemački Granit) – u mineralogiji: veoma čvrsta magmatična stena zrnaste strukture (sastavljena od feldspata, kvarca i drugih minerala), koja se upotrebljava u građevinarstvu i vajarstvu.