harmonija – značenje

 

harmonija (grčki harmonía):

1) sklad delova neke celine, usklađenost;

2) u muzici: skladno zvučanje istovremenih tonova, blagoglasje, blagozvučnost;

3) u muzici: vertikalna akordska struktura muzičkog dela, jedan od tri osnovna elementa muzike, uz melodiju i ritam;

4) sloga, saglasnost, podudaranje (živeti u harmoniji).

 

harmoničan (grčki harmonikós):

1) koji se odlikuje saglasjem, skladan; kojem su delovi dobro usklađeni;

2) prijatan za uho, milozvučan, blagozvučan.