homunkul – značenje


homunkul (latinski homunculus, deminutiv od homo ’čovek’):
1) prema verovanju alhemičara, malo biće nalik čoveku dobijeno alhemijskim postupkom;
2) u biologiji: nenaučna teorija po kojoj ljudska polna ćelija u embrionalnoj fazi ima sve organe buduće razvijene individue.