insinuacija – značenje

 

insinuacija (latinski insinuatio) – podmetanje, podvala, zlonamerna aluzija, zlobna izmišljotina.

 

insinuantan, -tna, -tno (latinski insinuans) – koji je spreman da podvali, podmetne; zloban, pakostan.

 

insinuirati (latinski insinuare) – (na)praviti insinuaciju, podmetnuti, podmetati neku nameru, navesti, navoditi na određenu misao, izneti, iznositi neistine, (o)klevetati.